ระบบงาน eSchool V1.0 ประกอบด้วย 3 ระบบงานย่อย
- ระบบงาน eStudent สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
- ระบบงาน eLibrary สำหรับบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน
- ระบบงาน eLearning สำหรับบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
โรงเรียนเป้าหมายคือ กลุ่มโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษา 1-6 และ มัธยมศึกษา 1-6
*ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมคือ: 1024x768 ขึ้นไป , บราวเซอร์แนะนำให้ใช้คือ: Chrome Browser
 
 
คุณสมบัติ ระบบงาน eStudent คุณสมบัติ ระบบงาน eLibrary คุณสมบัติ ระบบงาน eLearning
 • งานผู้ดูแลระบบ
  • ตั้งค่าระบบ
  • จัดการข้อมูลผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ
  • จัดการข้อมูลระบบ นำเข้า สำรองข้อมูล
  • ส่งออกข้อมูลระบบ
  • เลื่อนชั้นประจำปี
 • ข่าวสาร
  • รับ/ส่งข้อความ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • งานทะเบียนนักเรียน
  • ค้นหา/จัดการ
  • เพิ่มข้อมูลนักเรียนรายคน
  • นำเข้าข้อมูล ครู/นักเรียน
 • งานจัดการชั้นเรียน
  • กำหนดครูประจำชั้น
 • งานจัดการรายวิชา
  • เพิ่ม/ลด วิชาในหลักสูตร
  • กำหนดวิชาที่เปิดสอน
  • นำเข้าข้อมูลรายวิชา
 • งานสอน
  • ภาระงานสอน
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • บันทึก ขาด-ลา
 • งานครูประจำชั้น
  • จัดการนักเรียนในชั้น ตารางเรียน
  • บันทึก ขาด-ลา
 • งานวินัยนักเรียน
  • บันทึกวินัยรุนแรง
  • บันทึกขาด-สาย
  • รายงานวินัย
 • งานครูพยาบาล
  • บันทึก น้ำหนัก/ส่วนสูง
  • บันทึก การใช้ห้องพยาบาล
  • บันทึก ความพิการ
  • บันทึก โรคประจำตัว
 • ส่วนของนักเรียน
  • ตารางเรียน
  • ผลการเรียน
  • ลงทะเบียนกิจกรรม
  • ดูข้อมูลพฤติกรรม
  • แฟ้มประวัติผลงาน
  • กรอกแบบประเมินความเสี่ยง (SDQ)
 • จัดการข้อมูลสมาชิก
  • ประเภทของสมาชิก
  • สมาชิกห้องสมุด
 • ข่าวสาร
  • ข้อความ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • จัดการทรัพยากรณ์
  • ข้อมูลหนังสือ และ สื่ออื่นๆ
  • พิมพ์ลาเบลหนังสือ
  • พิมพ์บาร์โค้ด
  • ส่งออกข้อมูล
  • นำเข้าข้อมูลหนังสือ
  • แนะนำหนังสือ (Review)
 • งานยืม-คืน-จอง
  • จัดการการยืม
  • จัดการการคืน
  • จัดการบริการจองทรัพยากร
  • สถิติหนังสือที่ถูกยืม
  • สถิติผู้ที่ยืมหนังสือ
 • งานสืบค้นผ่านเว็ป (OPAC)
  • จัดการการเชื่อมโยงการสืบค้น
 • งานอื่นๆ
  • คลังหนังสือส่วนตัว
  • ข้อมูลห้องสมุดเครือข่าย
 • จัดหาทรัพยากรณ์
  • ทำรายการสั่งซื้อ
  • จัดการแหล่งเงินทุน
  • จัดการข้อมูลผู้ขาย
  • รายงานการสั่งซื้อ
 • ส่วนของผู้ใช้บริการ
  • สืบค้นรายการหนังสือ
  • จองหนังสือ
  • ประวัติการยืมหนังสือ
  • แนะนำหนังสือ (Review)
  • คลังหนังสือส่วนตัว
  • ส่งข้อความผ่านเว็ปบอร์ด
 • ข่าวสาร
  • ข้อความ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • จัดการรายวิชา
  • สร้าง/แก้ไขรายวิชา
  • สร้าง/แก้ไขข้อสอบ
  • รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
 • จัดการการเรียนการสอน
  • ลงทะเบียนเรียน
  • กำหนดกลุ่มทำงาน
  • สร้างและแก้ไข workbin
  • จัดการเนื้อหาเพิ่มเติม
  • รายงานคะแนนสอบ
  • รายงานการเข้าเรียน
  • รายงานการส่งงาน
  • ประกาศ
 • เครื่องมือเสริมการเรียน
  • Blog
  • แบบสอบถาม
 • การสื่อสารกับผู้เรียน
  • ประกาศ
  • กระดานสนทนา
 • มุมมองผู้เรียน สามารถเข้าถึง
  • เนื้อหาบทเรียน
  • สถิติการเข้าเรียน
  • ส่งงาน
  • ทำข้อสอบ
  • เพิ่มสื่อ
  • คะแนนส่งงาน
  • คะแนนสอบ
  • บทความ
  • ประกาศ
  • กระดานสนทนา

 

 

     
** กรณีมีปัญหาในการติดตั้ง และใช้งาน กรุณาติดต่อโครงการ เพื่อรับคำแนะนำและแก้ไขปัญหา